AMBP

Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale

Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale reprezintă o asigurare de persoane, face parte din sistemul de asigurări sociale, este garantată de stat şi cuprinde raporturi specifice prin care se asigură protecţia socială a salariaţilor împotriva diminuării sau pierderii capacităţii de muncă şi decesului acestora ca urmare a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale.

Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale garantează un ansamblu de servicii şi prestaţii în beneficiul persoanelor asigurate, în vederea:

a) promovării sănătăţii şi a securităţii în muncă şi prevenirii accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;

b) diminuării şi compensării consecinţelor accidentelor de muncă şi ale bolilor profesionale.

 

Sunt asigurate obligatoriu prin efectul Legii nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale republicata :

a) persoanele care desfăşoară activităţi pe baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu, contract de mandat şi contract de management;

b) persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt asimilate, în condiţiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevăzute la lit. a);

c) persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj, pe toată durata efectuării practicii profesionale în cadrul cursurilor organizate potrivit legii;

d) ucenicii, elevii şi studenţii, pe toată durata efectuării practicii profesionale

e) pensionarii sistemului public de pensii aflaţi în invaliditate ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională

f) voluntarii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor de urgenţă voluntare, în baza contractului de voluntariat, pe perioada participării la intervenţii sau a pregătirii în vederea participării la acestea.

 • Prevederile legii nr. 346/2002 sunt aplicabile şi angajaţilor români care prestează muncă în străinătate din dispoziţia angajatorilor români, în condiţiile legii şi ale Regulamentelor europene sau acordurilor internaţionale privind coordonarea sistemelor de securitate socială, după caz.Acestia sunt asiguraţi dacă deţin un document emis conform regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială nr. 883/2004 şi nr. 987/2009, care să ateste faptul că fac obiectul legislaţiei de securitate socială din România.
 • Au calitatea de asigurat cetăţenii străini sau apatrizii încadraţi cu contract individual de muncă, care prestează muncă pentru un angajator român.
 • Sunt asimilaţi persoanelor asigurate cetăţenii statelor membre ale UE, SEE şi Confederaţiei Elveţiene care prestează muncă pe teritoriul României în baza regulamentelor europene sau acordurilor internaţionale privind coordonarea sistemelor de securitate socială 883/2004 şi 987/2009, după caz.
 • Persoanele prevăzute mai sus au dreptul la prestaţiile şi serviciile stabilite prin prezenta lege în cazul în care fac obiectul legislaţiei din domeniul securităţii sociale din România stabilită conform regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială 883/2004 şi 987/2009 şi cărora le-a fost declarat un accident de muncă sau o boală profesională, conform legislaţiei în vigoare.

Prevederile prezentei legi nu se aplică personalului militar în activitate, poliţiştilor, funcţionarilor publici cu statut special, precum şi personalului care îşi desfăşoară activitatea în instituţiile din sectorul de apărare, ordine publică, securitate naţională, precum şi celor din cadrul Ministerului Justiţiei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor.

Prestatiile si serviciile de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, de care beneficiaza asiguratii sistemului in conformitate cu Legea 346/2002 sunt :

 • reabilitare medicală şi recuperarea capacităţii de muncă;
 • reabilitare şi reconversie profesională;
 • indemnizaţie pentru: incapacitate temporara de muncă, trecerea temporară în alt loc de muncă , reducerea timpului de muncă;
 • compensaţii pentru atingerea integrităţii;
 • pensii de invaliditate şi de urmaş;
 • despăgubiri în caz de deces;
 • rambursări de cheltuieli.

Documentele justificative necesare recuperarii de catre angajatori a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca ( incepand cu anul 2018) sunt urmatoarele:

 1. cerere privind solicitarea drepturilor, pentru fiecare luna conform Anexa 1 ;
 2. centralizator privind certificatele de concediu medical pentru fiecare luna – Anexa 2;
 3. adeverinta privind castigul brut realizat lunar –  Anexa 3;
 4. exemplarul 2 al concediului medical (exemplarul roz aferent lunii pentru care se solicita recuperarea),  precum si cele cu valoare ,,0’’ de recuperat  (concediile medicale  initiale suportate doar de catre angajator);
 5. copii ale concediilor medicale completate cu codurile 02, 03 si 04  care au fost depuse la casele de asigurari de sanatate, dupa caz – (conform cu originalul);
 6. Declaratia D112,  Anexa 1.1. , Anexa 1.2. (conform  cu originalul) aferente lunii in care se platesc veniturile/indemnizatiile  si recipisa cu validarea declaratiei D112 (conform  cu originalul);
 7. delegatie/imputernicire salariat pentru depunere documente;
 8. B.I / C.I. –  salariat / delegat.

Indemnizatiile se recupereaza dupa depunerea si inregistrarea la C.P.M.B a urmatoarelor documente:

 • pentru accidente de muncă – proces-verbal de cercetare a evenimentului exemplar original,  FIAM exemplar original, copie dupa referatul de avizare emis de ITM, întocmite şi/sau avizate potrivit Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006,cu modificările ulterioare;
 • pentru boli profesionale – fisa BP2, procesul verbal de cercetare, întocmite, potrivit legii, de autoritatea competentă, respectiv direcţia  de sănătate publică sau adeverinta de confirmare emisa de DSP pentru cazurile de boli profesionale confirmate anterior intrarii in vigoare a legii nr. 90/1996.
Skip to content