Pensia anticipata

Pensia anticipata

Persoanele care au depăşit stagiul complet de cotizare (anexa 5) cu cel puţin 8 ani pot solicita pensie anticipată cu cel mult 5 ani înaintea vârstelor standard de pensionare.

La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate nu se au in vedere următoarele perioade asimilate :

 

Art. 49 alin. (1)
Legea nr. 263/2010
 • perioada în care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate;
 • cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu diplomă;
 • serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, precum şi perioada de concentrare, mobilizare sau prizonierat.

Cuantumul pensiei anticipate se stabileşte în aceleaşi condiţii cu cel al pensiei pentru limita de vârstă şi nu este supus penalizării.

ATENŢIE!

Reducerea vârstei standard de pensionare prevăzută la acordarea pensiei anticipate, nu poate fi cumulată cu nicio altă reducere reglementată de legea privind sistemul public de pensii sau de alte acte normative.

TRECEREA DE LA PENSIE ANTICIPATĂ LA PENSIE PENTRU LIMITĂ DE VÂRSTĂ

Incepând cu 1 ianuarie 2011, la împlinirea vârstei standard de pensionare sau a vârstei standard reduse, pensia anticipată se transformă din oficiu în pensie pentru limită de vârstă şi se recalculează prin adăugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de anticipare.

DEPUNEREA DOSARULUI PENTRU ÎNSCRIEREA LA PENSIE

Pensia se acordă la cererea persoanei îndreptăţite sau a curatorului acesteia, depusă personal ori prin mandatar desemnat prin procură specială.

Cererea de pensionare, împreună cu actele prin care se dovedeşte îndeplinirea condiţiilor prevăzute de Legea nr. 263/2010, se depune, începând cu data îndeplinirii acestor condiţii, la Casa de Pensii în raza careia domiciliază persoana.

Cererea de pensionare, depusă în condiţiile de mai sus, poate fi retrasă de persoana care a depus-o, până la emiterea deciziei de pensionare

Acte necesare pentru înscrierea la pensia anticipată:

 • cererea tip;
 • carnetul de muncă (original);
 • carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original);
 • alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată;
 • actele de stare civilă ale solicitantului: BI/CI, certificat de naştere şi de căsătorie (original);
 • livretul militar (original);
 • diploma de absolvire a învăţământului universitar (original) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;
 • adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original);
 • adeverinţa privind condiţiile de muncă deosebite, speciale şi/sau alte condiţii (original);
 • procura specială, pentru mandatar (original);
 • dovada încetării calităţii de asigurat, pentru persoanele care, la data solicitării pensiei anticipate /anticipate parţiale, nu mai au calitatea de asigurat (original);
 • adeverinţă care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011 (original);
Skip to content