Ordonanţa nr. 27/2002

Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor prevede:

  • Modul de exercitare de către cetăţeni a dreptului de a adresa autorităţilor şi instituţiilor publice petiţii formulate în nume propriu, precum şi modul de soluţionare a acestora.
  • Dreptul de petiţionare este recunoscut şi organizaţiilor legal constituite, acestea putând formula petiţii în numele colectivelor pe care le reprezintă.
  • Prin petiţie  se  înţelege  cererea, reclamaţia,  sesizarea  sau  propunerea  formulată  în  scris  ori  prin  poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor  naţionale,  societăţilor  comerciale  de  interes  judeţean  sau  local, precum şi  regiilor  autonome,  denumite  în  continuare  autorităţi  şi  instituţii publice.
  • Petiţiile adresate autorităţilor şi instituţiilor publice vor fi  soluţionate  în  termenele  şi  în  condiţiile  stabilite  prin  ordonanţă.
Skip to content