Ajutor de deces

ACORDAREA AJUTORULUI DE DECES

1.Formulare:

Cerere pentru acordarea acordarea ajutorului de deces CERERE TIP (formular) Anexa 11

DECLARATIA pe proprie raspundere ca aceste cheltuieli au fost suportate integral de catre solicitant (formular “Declaratie Apartinator”);

DECLARATIA pe proprie raspundere ca nu avea calitatea de pensionar/asigurat  si nu realiza venituri (formular “Declaratie Membru”);

ADEVERINTA de salariat in care sa se mentioneze ca decedatul era salariat, si nu a beneficiat de concediu fara salariu sau absente nemotivate la data decesului (original).

ADEVERINTA de salariat membru de familie

Cerere (Anexa 9) pentru plata sumelor rămase neîncasate de către pensionarul decedat *)

* LEGISLAȚIE:
Art. 120, alin. (1) și (2) – Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice:
(1) Sumele neîncasate de către pensionar, reprezentând pensia pe luna în care a avut loc decesul și/sau, după caz, drepturi restante de pensie, cuvenite și neîncasate până la deces, se plătesc soțului supraviețuitor, copiilor, părinților sau, în lipsa acestora, celorlalți moștenitori, în condițiile dreptului comun.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) pot fi solicitate în cadrul termenului general de prescripție.

2. Beneficiari:

În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiază de ajutor de deces o singură persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau, în lipsa acestora, oricare persoană care face această dovadă.
Asiguratul sau pensionarul beneficiază de ajutor de deces în cazul decesului unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului. Se consideră membru de familie:
a) soţul;
b) copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, precum şi copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă şi-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menţionate;
c) părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.

3. Modul de acordare a ajutorului de deces:

Ajutorul de deces se achită în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare de:
– instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul decesului şomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
– casa teritorială de pensii, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului, respectiv al unui membru de familie al acestuia.
Ajutorul de deces se achită persoanei îndreptăţite sau mandatarului desemnat, prin procură specială, de către aceasta. Ajutorul de deces poate fi solicitat, pe baza actelor justificative, în cadrul termenului general de prescripţie, calculat de la data decesului. Cuantumul ajutorului de deces solicitat se achită la nivelul cuvenit la data decesului.

4. Cuantumul ajutorului de deces:

Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nu poate fi mai mic decât valoarea câştigului salarial mediu brut:

06.01.2018 – 14.03.2019 4.162 2.081
15.03.2019 – 08.01.2020 5.163 2.582
09.01.2020 – 11.03.2021 5.429 2.715
12.03.2021 – 31.12.2021 5.380 2.690
03.01.2022 – 31.12.2022 6.095 3.048
01.01.2023 – 31.12.2023 6.789 3.395
Incepand cu data 01.01.2024 7.567 3.784

 

5. Acte necesare pentru obţinerea ajutorului de deces:

În cazul în care decedatul era pensionar:
– cerere pentru acordarea ajutorului de deces;
– cupon pensie decedat;
– certificat de deces (in original);
– dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces, inclusiv declaraţie a solicitantului ajutorului de deces;
– actul de identitate al solicitantului (in original);
– acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (in original).

► În cazul în care decedatul era asigurat în sistemul public de pensii:

 • CERERE TIP (formular) Anexa 11 (vezi mai sus);
 • CERTIFICAT DE DECES (in original);
 • ACT DE IDENTITATE AL SOLICITANTULUI (in original);
 • ACTE DE STARE CIVILA ALE SOLICITANTULUI DIN CARE SA REZULTE GRADUL DE RUDENIE CU DECEDATUL SAU DUPA CAZ,  ACTUL CARE ATESTA CALITATEA DE TUTORE, CURATOR, MANDATAR (in original);
 • DOVADA CA SOLICITANTUL A SUPORTAT CHELTUIELILE OCAZIONATE DE DECES – in original –  factura fiscala/chitanta sau declaratie pe proprie raspundere (in situatia in care solicitantul este sotul supravietuitor, copilul , parintele, tutorele, curatorul) sau cu declaratie pe proprie raspundere autentificata (la notar in cazul altor persoane)   ;
 • DECLARATIA PE PROPRIE RASPUNDERE CA ACESTE CHELTUIELI AU FOST SUPORTATE INTEGRAL DE CATRE SOLICITANT (formular “Declaratie Apartinator”);
 • ADEVERINTA DE SALARIAT IN CARE SA SE MENTIONEZE CA DECEDATUL ERA SALARIAT, SI NU A BENEFICIAT DE CONCEDIU FARA SALARIU SAU ABSENTE NEMOTIVATE LA DATA DECESULUI (in original).

► În cazul în care decedatul nu a avut un drept propriu de asigurări sociale, dar un membru de familie (soţ/soţie, fiu/fiică, părinte, bunic/ă) era asigurat în sistemul public de pensii:

 • CERERE TIP (formular) Anexa 11 (vezi mai sus);
 • CERTIFICAT DE DECES (in original);
 • ACT DE IDENTITATE AL SOLICITANTULUI (in original);
 • ACTE DE STARE CIVILA ALE SOLICITANTULUI DIN CARE SA REZULTE GRADUL DE RUDENIE CU DECEDATUL SAU DUPA CAZ,  ACTUL CARE ATESTA CALITATEA DE TUTORE, CURATOR, MANDATAR (in original);
 • DOVADA CA SOLICITANTUL A SUPORTAT CHELTUIELILE OCAZIONATE DE DECES – in original – factura fiscala/chitanta sau declaratie pe proprie raspundere (in situatia in care solicitantul este sotul supravietuitor, copilul , parintele, tutorele, curatorul) sau cu declaratie pe proprie raspundere autentificata;
 • DECLARATIA PE PROPRIE RASPUNDERE CA ACESTE CHELTUIELI AU FOST SUPORTATE INTEGRAL DE CATRE SOLICITANT (formular “Declaratie Apartinator”);
 • DECLARATIA PE PROPRIE RASPUNDERE CA NU AVEA CALITATEA DE PENSIONAR/ASIGURAT SI NU REALIZA VENITURI (formular “Declaratie Membru”);
 • ADEVERINTA DE SALARIAT IN CARE SA SE MENTIONEZE CA NU A BENEFICIAT DE CONCEDIU FARA SALARIU SAU ABSENTE NEMOTIVATE (original).

Facem mentiunea ca in urma protocolului de colaborare intre Inspectia Muncii si Casa Nationala de Pensii Publice, solicitantii ajutorului de deces pentru asigurati nu mai au obligatia prezentarii Raportului per salariat din aplicatia REVISAL.

► În cazul în care decedatul era membru de familie (soţ/soţie, fiu/fiică, părinte, bunic/ă), care nu a avut un drept propriu de asigurări sociale şi s-a aflat în întreţinerea solicitantului pensionar:

– cerere pentru acordarea ajutorului de deces;
– cupon pensie solicitant;
– certificat de deces (in original);
– dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces, inclusiv declaraţie a solicitantului ajutorului de deces;
– actul de identitate al solicitantului (in original);
– acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (in original);
– declaraţie că solicitantul l-a întreţinut pe decedat.

Se vor prezenta următoarele documente, după caz:

– act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt și data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
– adeverință care să certifice ca, la data decesului, membrul de familie cu vârstă cuprinsă între 18 și 26 de ani urma o formă de învățământ organizată potrivit legii (original).
În situația în care membrul de familie decedat era un copil inapt pentru muncă, în vârstă de peste 18 ani, ajutorul de deces se acordă cu condiția prezentării unui act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă cauza care l-a făcut inapt pentru muncă și data ivirii acesteia.

Skip to content