Bugetul asigurarilor sociale

Contribuabilii sistemului public de pensii sunt cei care datorează contribuţii de asigurări sociale şi sunt prevăzuţi, în mod expres, de Codul fiscal, respectiv:
a) persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, precum şi cele care realizează venituri ca urmare a desfăşurării unor activităţi independente;
b) persoanele juridice şi fizice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorilor.

Sunt contribuabili ai sistemului public de pensii şi persoanele fizice care sunt asigurate în baza contractului de asigurare socială încheiat conform Legii nr. 263/2010.

Asigurații sistemului public de pensii sunt persoanele fizice pentru care angajatorul este obligat să reţină şi să plătească contribuţia de asigurări sociale, precum şi persoanele fizice ce achită, în nume propriu, contribuţia de asigurări sociale, conform Legii nr. 263/2010. Din punct de vedere al obligativității asigurării, aceste persoane se împart în două categorii: asigurați obligatoriu și asigurați facultativ.

Asigurarea facultativă
Potrivit prevederilor Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, orice persoană se poate asigura în sistemul public de pensii în baza unui contract de asigurare socială,  în vederea obţinerii pensiei pentru limită de vârstă şi, după caz, în vederea completării venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensie. Acest contract de asigurare socială se încheie în formă scrisă şi produce efecte de la data înregistrării acestuia la casa teritorială de pensii.

Asigurarea obligatorie
În sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul Legii nr. 263/2010:

I.a) persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă;
b) funcţionarii publici;
d) alte persoane care realizează venituri asimilate salariilor pentru care se datorează contribuţie de asigurări sociale, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

II. persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt asimilate cu cele ale persoanelor prevăzute la pct. I;

III. persoanele care beneficiază de drepturi băneşti lunare, ce se asigură din bugetul asigurărilor pentru şomaj;

IV. persoanele care realizează venituri din activităţi independente, pentru care se datorează contribuţie de asigurări sociale, conform prevederilor Codului fiscal.

Încheierea contractului de asigurare socială

Contractul de asigurare socială (descarca model) poate fi încheiat de orice persoană în vederea obţinerii pensiei pentru limită de vârstă şi, după caz, în vederea completării venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensie.

Persoana care intenţionează să încheie un contract de asigurare socială cu Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti se va prezenta personal la sediul instituţiei cu actul de identitate (în original), care trebuie să fie valabil şi din care să reiasă că are domiciliul sau reşedinţa pe raza Municipiului Bucuresti.

Contractul de asigurare socială poate fi încheiat şi de către un reprezentant al titularului, cu condiţia ca acesta să prezinte un act valabil, care să ateste această calitate (tutore, curator sau mandatar), actul său de identitate (în original) şi actul de identitate valabil al titularului. Obligatoriu actul de identitate al reprezentantului trebuie să fie valabil, iar domiciliul sau reşedinţa acestuia să fie pe raza Municipiului Bucuresti.

Contractul de asigurare socială se încheie în formă scrisă (în două exemplare – câte unul pentru fiecare parte) şi produce efecte de la data înregistrarii acestuia la Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti. Data înregistrarii este data la care persoana interesată sau reprezentantul acestuia a semnat contractul de asigurare socială în prezenta funcţionarului instituției.

Venitul lunar asigurat nu poate fi mai mic decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. Începând cu 01 ianuarie 2023 valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată este de 3.000 lei.

Derularea contractului de asigurare socială

Cota contribuţiei de asigurări sociale este de 25% din venitul lunar asigurat ceea ce reprezintă o contribuţie minimă de plată lunar de 750 lei.

Termenul de plată a contribuției este lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata.

Plata contribuţiei de asigurări sociale se poate efectua în numerar, la casieria Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti sau în contul RO89TREZ70322210304XXXXX, deschis la Trezoreria Sectorului 3 Bucuresti, C.I.F. 13601150. În cazul când plata se face în cont, mijlocul de plată utilizat (ordin de plată, mandat poştal) trebuie să conţină obligatoriu următoarele date: numele, prenumele, codul numeric personal al asiguratului, suma şi perioada pentru care se face plata.

Neplata contribuţiei de asigurări sociale la termenul prevăzut în contract generează plata de dobânzi şi penalităţi de întârziere.

Asiguratul poate solicita oricând modificarea venitului lunar asigurat, în limitele stabilite de legislaţie, caz în care va fi încheiat un act adiţional (descarcă model) la contractul de asigurare socială.

Asiguratul este obligat ca pe parcursul derulării contractului de asigurare socială să înştiinţeze Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti asupra modificărilor survenite în termenii contractului (schimbare nume, adresă, act de identitate, telefon, adresă de e-mail etc.).

Asiguratul este obligat să se prezinte la sediul Casei Judeţene de Pensii Botoşani ori de câte ori este invitat, respectând termenul din invitaţie.

Rezilierea contractului de asigurare socială

Atât asiguratul, cât şi Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti, pot avea iniţiativa rezilierii contractului de asigurare socială.

În cazul când asiguratul doreşte rezilierea contractului de asigurare socială va depune o cerere (descarcă model) la Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti, iar rezilierea se va face începând cu data înregistrarii acesteia la registratura instituţiei, acesta având obligaţia de a achita contribuţia şi eventualele dobânzi şi penalităţi de întârziere pâna la data de început a rezilierii.

Motivul pentru care Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti poate avea iniţiativa rezilierii contractului de asigurare socială este neplata contribuţiei de asigurări sociale, rezilierea făcându-se, în acest caz, începând cu ziua următoare celei până la care s-a plătit contribuţia împreună cu dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente.

Decesul asiguratului este un alt motiv care duce la rezilierea contractului de asigurare socială.

Skip to content