Contractul de asigurare sociala pe Legea nr. 263 / 2010

Contractul de asigurare sociala pe Legea nr. 263 / 2010

 

  • Contractul de asigurare sociala reprezinta o asigurare facultativa in sistemul public de pensii, învederea obţinerii pensiei pentru limită de vârstă şi, după caz, în vederea completării venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensie;
  • Contractul se încheie, în formă scrisă, între persoana interesată sau, după caz, tutorele, curatorul, ori mandatarul acesteia desemnat prin procură specială şi casa teritorială de pensii competentă, în funcţie de domiciliul sau reşedinţa persoanei si produce efecte de la data înregistrării acestuia la casa teritorială de pensii;
  • Pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata corroborate cu celalalt art. 36 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale prevederilor art, 138 lit. a) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, va aducem la cunostiinta faptul ca, incepand cu data de 01.10.2023, la contractul de asigurare sociala incheiat in baza art. 5 alin. (2) din Legea 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv art. 6 alin (2) din Legea nr.263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, au survenit urmatoarele modificari:

Incepând cu data de 01 Octombrie 2023, venitul minim asigurat este de 3.300 lei, pentru care se achită contributia lunară de 825 lei (reprezentand 25% din venit).

  • Totodata, mentionam ca venitul asigurat înscris în contractul de asigurare socială, la care se datorează contribuţia de asigurări sociale, este stabilit de  persoana interesată, cu respectarea prevederilor legale. De asemenea, venitul asigurat poate fi modificat din iniţiativa asiguratului, în condiţiile legii, prin încheierea unui act adiţional la contractul de asigurare sociala si, in functie de valoarea venitului, stabilit in contractul de asigurare, se achita   un procent de 25% din venitul asigurat, reprezentand cuantumul lunar de contributie.

·         Plata privind contributiile asigurarilor sociale se poate efectua in numerar, la Casieria Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti sau prin transfer bancar, in contul RO89TREZ70322210304XXXXX deschis la Trezoreria Sector 3 Bucuresti, cod fiscal 13601150;

  • Termenul de achitare a contributiei de asigurari sociale este pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata si se face lunar de către persoanele asigurate sau, în numele lor, de către orice altă persoană, în contul casei teritoriale de pensii cu care a fost încheiat contractul de asigurare socială. Acelasi act normativ stabileste ca, plata contribuţiei de asigurări sociale, în cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (2), se poate face şi anticipat, pe o perioadă de cel mult 12 luni. Neplata contributiei de asigurări sociale la termen, genereaza plata unor dobanzi si penalitati de intarziere, care se stabilesc in conformitate cu prevederile legale.

·         In cazul neplăţii contribuţiei de asigurări sociale pentru o perioadă de 6 luni consecutive, contractul de asigurare social se reziliază din iniţiativa casei teritoriale de pensii.

  • Stagiul de cotizare se constituie din însumarea perioadelor pentru care s-a datorat şi plătit, conform legii, contribuţia de asigurări, inclusive dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente.

Acte necesare privind încheierea contractului de asigurare socială

  • Pentru inregistrarea unui contract de asigurare sociala, trebuie sa va prezentati personal sau prin mandatar, desemnat prin procura speciala, la sediul Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti, din Calea Vitan nr. 6, sector 3, Serviciul Contributii Asigurari Sociale, etajul 1, ghiseele 28, 29, 30, 31, 32, 33, in zilele de lucru cu publicul: luni, marti, miercuri intre orele 08:00-15:00, joi intre orele 08:00-18:00 si vineri intre orele 08:00-13:00, cu cartea de identitate in original, in situatia in care aveti domiciliul sau resedinta in Bucuresti.

Documente necesare:

  • Carte de identitate original;
  • Formular deschidere contract in doua exemplare;
  • Declaratie protectie date.
Skip to content