Serviciile oferite

Prezentare generala  Expertiza Medicala

Acivitatea din cadrul Compartimentelor de  Expertiza Medicala si Recuperarea Capacitatii de Munca aflate in subordinea  CPMB, se desfasoara  in cabinete medicale aflate in unitati publice din sectorul sanitar, fiind asigurata de catre personal medical (medici specialisti expertiza medicala si asistenti medicali).

Activitati desfasurate la nivelul cabinetelor de Expertiza Medicala:

 • expertiza medicala a capacitatii de munca in vederea stabilirii gradului de invaliditate pentru asiguratii care prezinta boli si accidente care nu au legatura cu munca, cu eliberarea deciziei medicale de incadrare sau neincadrare in grad de invaliditate si a programului recuperator;
 • revizuirea medicala a pesionarilor de invaliditate;
 • avizarea prelungirilor de concedii medicale peste 90 de zile;
 • avizarea solicitarilor de prelungire a concediilor medicale peste 183 de zile;
 • expertizarea medicala a capacitatii de munca persoanelor care solicita venitul minim garantat;
 • expertizarea medicala a capacitatii de munca asiguratilor care au suferit accidente de munca si boli profesionale, precum si alte activitati specifice privind legislatia asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale;
 • expertizarea medicala a capacitatii de munca pentru persoanele care solicita pensii internationale;
 • expertizarea medicala a capacitatii de munca a medicilor in vederea scutirii de garzi;
 • intocmirea de programe recuperatorii pentru persoanele aflate in ITM (peste 90 zile) si pentru pensionarii de invaliditate si urmarirea modului de respectare al acestora.

Legislatie

Lege nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice cu modificarile si completarile ulterioare.

Hotărâre nr. 257 din 20 martie 2011 aprobarea pentru Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Hotărârea 155 din 23 februarie 2011 pentru aprobarea criteriilor si normelor de diagnostic clinic, diagnostic funcţional si de evaluare a capacităţii de muncă pe baza cărora se face încadrarea in gradele I, II si III de invaliditate.

Lege nr. 346 din 5 iunie 2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale cu modificarile si completarile ulterioare.

Ordin MMSSF/MS nr. 450/825 din 6 iunie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare.

Hotarare nr.1229 din 13 octombrie 2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă şi a serviciilor teritoriale de expertiză medicală a capacităţii de muncă.

Hotarare nr.589 din 4 iunie 2008 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcționare a Institutului Național de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă şi a serviciilor teritoriale de expertiză medicală a capacităţii de muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.229/2005.

Hotarare nr.1057 din 20 octombrie 2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si funcţionare a Institutului National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitaţii de Munca si a serviciilor teritoriale de expertiza medicala a capacitaţii de munca, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.229/2005

Lege 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor,

OUG nr.158/2005 privind concediile şi indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate cu modificarile si completarile ulterioare,

Ordin nr.15/2018/1311/2017 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate;

Lege nr. 399/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate;

Ordin nr. 953/783/2017 din 14 iulie 2017 pentru aprobarea Procedurii privind prelungirea concediului medical peste 183 de zile pentru cel mult 90 de zile, in raport cu evolutia cazului si cu rezultatele actiunilor de recuperare;

Ordonanta de Urgenta nr 25/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, precum si a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate;

Ordin nr. 1092/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical si a instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza carora se acorda indemnizatii asiguratilor din sistemul asigurarilor sociale de sanatate si din sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale;

Regulamentul UE 679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 Aprilie 2016;

Partea a VII–a – instrucţiuni referitoare la aplicarea prevederilor legate de expertizarea medicală şi a prevederilor financiare ale Regulamentului 1408/71 şi ale Regulamentului 574/72 la nivelul sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale din România (ianuarie 2009).

Legea nr. 55/15 Mai 2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul MS 1375/2016 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar, aprobat prin Ordinul Ministrului Sanatatii nr.870/2004.

 

Acte necesare prezentarii la cabinetul de expertiza medicala in vederea expertizarii capacitatii de munca:

 • Cerere tip;
 • Carte de identitate (in original);
 • Declaratie privind consimtamantul prelucrarii datelor cu caracter personal;
 • Chestionarul epidemiologic;
 • Adeverinta de la angajator cu numar de zile de ITM pe ultimele 12/24 de luni, pe coduri de indenmnizatie;
 • Referat medical tipizat (anexa 5 la Norme) eliberat de catre medicul specialist/curant, cu stadiul actual al bolii, tratamente urmate, prognosticul bolii, recomandari (in original);
 • Documente medicale in original (bilete iesire din spital, analize de laborator, investigatii imagistice, alte investigatii specifice);
 • FIAM/fisa BP2(in original).

 

Formular tip  – click aici.

Cerere pentru expertizarea medicala a capacitatii de munca

 

Skip to content